Forex เป็นตลาดที่มีการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนของสกุลเงินต่างๆ
หมวดหมู่ : ธนาคาร-การเงิน
ลูกบ้าน 14 คน

ห้อง :

140x140
ทดสอบ
View 53 | Reply 2 | Like 0
(53)
(2)
(0)
140x140
Gain คืออะไร
View 72 | Reply 0 | Like 0
(72)
(0)
(0)
140x140
ข่าว non farm
View 57 | Reply 0 | Like 0
(57)
(0)
(0)
Top